Sunday, December 30, 2007

Seicho suru kesshin

shinnen no mokuhyo o tateru mae ni, sono mokuhyou o kanarazu hatasu yo to kesshin shite iru.

出来る限り頑張れ。2008は一番年になるでしょう!

No comments: